Jak připojit tepelné čerpadlo s řízením Rego 6xx k počítači

How to connect heat pump with Rego 6xx controller to a computer

Obsah


Registrováno jako projekt na SourceForge.net
Přesunuto na SourceForge.net

Index


Registered as SourceForge.net project
moved to SourceForge.net

Přídavné kontrolky

Tato kapitola nesouvisí zcela s podstatou článku, ale někomu může zjednodušit život.

Pokud potřebujete pouze připojit informativní kontrolku která bude například v jiné místnosti signalizovat poruchu, stačí správně použít připravené svorky.

Additional info lamps

This chapter not exactly fitting topics of this text, but can help to somebody.

If you only need additional info lamps for showing for example alarm situation in different room, you can simply use prepared mounting points in heatpump.

Možnosti připojení přídavných kontrolek | Possibility of connection additional lamps
Obrázky ukazují tři základní možnosti připojení.
 • Červená LED na prvním zapojení bude blikat v případě, že bude čerpadlo signalizovat alarm.
 • Zelená LED na druhém obrázku bude za normálního provozního stavu svítit, v případě alarmu bude blikat.
 • Žárovka na třetím obrázku zobrazuje možnost připojení například sledovacího zařízení. Bude svítit v případě alarmu.
Pictures showing tree basic types of interconnection of lamps.
 • Red LED at the first picture will blink in a case of alarm on heatpump.
 • Green LED at second picture will light at normal state and will blink in a case of alarm.
 • Lamp at third picture representing possibility of interconnection for example monitoring device. It will light in a case of alarm.

Hardware

Na trhu existuje celá řada celkem kvalitních tepelných čerpadel vycházejících ze stejného základu vytvořeného firmou IVT. Jedná se buď o brandovaná oem čerpadla, nebo licenční stroje. Dají se najít pod značkou IVT, Bosch, Carrier, Autotherm a možná i další. Všechna tato čerpadla používají pro své řízení jednotku Rego 600 nebo novější (Rego 6xx).

Tyto řídící jednotky jsou vybaveny komunikačním rozhraním pro připojení počítače nebo jiné řídící jednotky.

Jednotky jsou vybaveny sériovým portem označeným jako "Service". Jeho konektor je vždy v blízkosti řídící jednotky. Jedná se o 5V variantu sériového portu, takže délka kabelu nemá přesahovat 50cm. Rozhraní je osazeno 9 pin konektorem can/d-sub.
Nožičky konektoru mají následující význam:
2 - RxD
3 - TxD
4 - +5V
5 - GND

Komunikace vždy probíhá rychlostí 19200 bps, 8 bit, bez parity, 1 stop bit (19200/8N1). Jedná se o 5V CMOS 4000 (TTL) signály, které je nutné připojovat galvanicky oddělené. Proto pro jejich připojení použijeme optický oddělovač. Například MCT6, ILD2 nebo podobné.

Příklad zapojení optického oddělovače je uveden na následujícím obrázku.

Hardware

Here is a few good quality heat pumps on a market, which are based on same conception based by company IVT. That heat pumps are brended or licensed to another companies. It is possible to find them branded as IVT, Bosch, Carrier, AutoTherm and possible others. All that heatpumps using Rego 600 control unit for their driving (or newer Rego 6xx).

Those control units contains serial communication interface marked as "Service". Header of this interface are close of control unit. This is 5V serial interface, it mean their cable may be not longer than 50cm. Interface is connecter by 9 pin can/d-sub connector.
Pinout of this connector are following:
2 - RxD
3 - TxD
4 - +5V
5 - GND

Communication allways using 19200 bps, 8 bit, no parity, 1 stop bit (19200/8N1). This is 5V CMOS 4000 (TTL) signals, which must be connected by galvanic separator. In that case we will use optocoupler for separation. There are available optocouplers for example MCT6, ILD2 or ekvivalent

Example of generic connection are shown on following picture.


Obr. 0 Základní zapojení | Fig. 0 Basic schematic
Toto schéma se dá jednoduše rozšířit na připojení pomocí sériového portu RS-232 (sériový port v počítači)

Stačí přidat převodník úrovní RS-232 - TTL. Například obvod MAX232. Jako napájení pro napájení je možné použít například napájení na portu USB. (lze použít i napájení pro klávesnici, nebo gameport, eventualně jiné metody)
It is easy to enhance this schematics to connect to RS-232 serial interface in computers.

Be enough for them RS-232 - TTL level converter. For example MAX232 device. As a source of electric power cam be used for example power pins from USB. (it is also possible to use power for keyboard, gameport or other methods)


Obr. 1 - připojení RS-232 kabelem | Fig. 1 - RS-232 cable connection
Hlavní problém tohoto řešení spočívá v tom, že tepelné čerpadlo většinou stojí v technické místnosti, v lepším případě v prádelně nebo koupelně. Málokdo si předem připravil datovou konektivitu do místností tohoto typu. Málokdo je také připraven nechávat počítač v takovéto místnosti.

Proto jsem se rozhodl využít pro připojení ty dráty, které k tepelnému čerpadlu rozhodně vedou. Tepelné čerpadlo se běžně připojuje třífázovou přípojkou. Proto můžeme pohodlně použít zařízení pro komunikaci po silovém vedení. Navíc si vždy můžeme vybrat správnou fázi pro efektivní komunikaci.

Na internetu je překvapivě velké množství zařízení komunikujících malou rychlostí (protokoly X1 a pod), na druhou stranu aliance HomePlug vytvořila levná zařízení pro přanos až 200mbps. Bohužel pouze s rozhraním ethernet.
Jako vhodný kompromis se ukázaly modemy pro komunikaci po silovém vedení typu PLC-485A prodávané pod značkou LinkSprite. Modem je možné koupit jako modul nebo jako hotová zařízení.
Pro instalaci do tepelného čerpadla jsem si zvolil modul bez dceřiné desky, ke kterému jsem vyyvpřil vlastní rozhraní.
Na následujícím obrázku je uvedeno schéma dceřiné desky pro připojení tepelného čerpadla.
Main problem of this solution is, that it usualy located in technical room, in better cases in laundry, washrom or bathroom. Not many users prepared data line to this type of room. Not many users also want to leave computers in that type of room.

In that case I decided to use for connection most comon wires presented here. It is three phase power line wires. In that case we can easily use devices for power line communication. In addition we can chose correct phase for most efective communication.

On the Internet is presented surprising number of devices using small communication speed (for example X1 protocols etc.), from the other hand there is HomePlug aliance makes cheap devices for transfer up to 200mbps. However only with ethernet interface.
As a good compromise look like to be power line communications modems PLC-485 type marked as LinkSprite. It is possible to buy modem as module or as a final devices.
For an installation into heat pump I used module without doughter board. I make myself doughter board with my own interface.
On following picture is presented schematic of that doughter board for connecting the heat pump.


Obr. 2 Připojení po elektrické síti | Fig. 2 Power line connection
Úprava nové verze PCL modemu
LinkSprite vydalo novou verzi PLC modemu, která má poněkud nešťastně vyřešenou citlivost vstupních svorek. Proto jsem musel přidat obvod pro posílení a upravení hran.
Vyzkoušel jsem dvě varianty připojení. Jednodušší varianta (A) pouze zesiluje signál, rozšířená varianta (B) navíc přidává led diodky pro umístění na panel.

Pokud máte problém s připojením k počítači (pozná se tak, že zařízení nesprávně reaguje na "+++"), doporučuji také přidat zesilovač na stranu počítače.
Enhancement for new version of PLC modem
LinkSprite released new version of PLC modem. This version of modem have little distressful sensitivity for input pins. In that case I must add circuit for ampfiling and forming of signal.
I have tested two versions of circuit. First - easier variant (A) only ampfiling the signal, second variant (B) also adding led diodes for placing on front panel

If you will found problems also with interconnection to computer (found, that modem not responding to "+++" sequence), I recomend to add ampfiler to computer side too.


Obr. 3-A Připojení po elektrické síti / jednoduché | Fig. 3-A Power line connection / simpleObr. 3-B Připojení po elektrické síti / zábavné | Fig. 3-B Power line connection / funnyObr. 3-C Připojení po elektrické síti / minimalistické | Fig. 3-C Power line connection / minimalistic
Pro informaci - verzi 3-C aktuálně používám | For your info: I'm currentely using version 3-C

Pro praktickou realizaci jsem použil voděodolnou, požár nešířící krabičku, do které se pohodlně vejde celé zařízení. Dceřinou desku jsem, vzhledem k její jednoduchosti, osadil na univerzální plošný spoj.
Celou krabičku je nutné umístit do blízkosti řídící jednotky. To je důležité brát v úvahu při mechanické konstrukci.
Také je důležité vzít v úvahu chlazení. Uvnitř tepelného čerpadla je celkem dost teplo a špatná cirkulace vzduchu.

Následující fotografie ukazují praktickou realizaci.
For practiacal realisation i have used water proof, fire proof box, which easy fitting all device. Becouse doughter board is simple, I have done it on universal circuit board.
All device must be placed close of controll unit. It is necessary to care about it during mechanical construction, because in this part of heatpump is not enoughtplace.
It is necessary to thing about cooling. Inside heatpump is higher temperature and wrong air circulation.

Following photos showing my working example.
dceřiná deska | Doughter board   zařízení na straně tepelného čerpadla | heat pump side device připojení konektoru | connecting of device umístění zařízení v tepelném čerpadle | placing of device inside heat pump   zařízení na straně PC (s originál RS-232 dceřinou deskou) | PC side device (with original RS-232 doughter board) zařízení připojené k PC | device connected to PC
Poznámky:
 • zjistil jsem, že zařízení nefunguje správně s některými USB<->RS-232 porty.
 • pro jednoduché ovládání existuje komfortní software StatLink.
 • před uvedením do provozu je nutné nastavit komunikační rychlost na zařízení na 19200bps.
 • v Čechách neexistuje maloobchodní prodejce 2mm konektorů pro digi sběrnici. Je však možné použít jiné konektory dostupné na modulu.
 • IVT připravuje vlastní software pod označením IVT@Home.
 • Také je k dispozici fórum o PLC.
Notes:
 • I have found, that device not working correctly with some USB<->RS-232 transceivers.
 • for easy use exist comfortable software StatLink.
 • it is neccesary to configure device for using 19200bps baudrate.
 • in CZ is no end seller for 2mm headers for digi bus. It is posible to use other headers on modules.
 • IVT preparing own software called IVT@Home.
 • There is available forum about PLC.

Software

Komunikace probíhá vždy prostřednictvím paketů stejné délky a stejné struktury. Následující obrázek ukazuje příklad takové komunikace.

Software

Communication running allways by using packet same size and same structure. Following picture displaying example of that communication.

Obr. 4 Struktura komunikačních paketů | Fig. 4 Structures of communication packets
Všechna čísla jsou zobrazována v šestnáctkovém tvaru (hex).

Paket požadavku má vždy 9 znaků (čísel). Odpověď existuje standardní 5 znaků, nebo prodloužená 42 znaků.

Reprezentace čísel

Rego6xx používá 7 a méně bitů pro komunikaci, většina čísel je reprezentovaná jako 16ti bitová. Při komunikaci se nejprve posílá vyšší řád.
V případě teploty se posílá desetinásobek jako celé číslo ve formátu dvojkového doplňku.

Například:
Register 020B je šestnáctibitové číslo.
Rozepíšeme si jej do dvojkového 0000 0010|0000 1011
Od konce si označíme skupiny po 7 bitech 00|0000100|0001011
A dostaneme číslo v 7 bit reprezentaci 00 04 0B

Obdržíme teplotu 00 04 38
Rozepíšene si 7 bitová čísla za sebe: 0000000|0000010|0111000
Vyznačíme si řády 8 mitové reprezentace 00000001|00111000
A dostaneme číslo: 138(hex) 312(desítkově)
Teplota je tedy desetina 31,2C

Obdržíme teplotu 03 7C 1D
Rozepíšene si 7 bitová čísla za sebe: 0000011|1111100|0011101
Vyznačíme si řády 8 mitové reprezentace 11111110|00011101
A dostaneme číslo: FE1D(hex) 65053(desítkově)-483(dvojkový doplněk)
Teplota je tedy desetina -48,3C

Adresa(Address)

Pravděpodobně umožňuje adresovat více zařízení, já jsem narazil pouze na adresování 81 tepelné čerpadlo a 01 počítač.

Příkaz(Command)

Pravděpodobně existuje tabulka příkazů, kterou se pokusím vytvořit. Zatím mám velice málo informací.

All numbers are displayed in hex format.

Request packet allways consist of 9 characters (numbers). Response exist in standard form (5 characters) or long form (42 characters).

Representation of numbers

Rego6xx using 7 and less bits for communication. Most numbers are represented as a 16bit numbers. For communication higher part of numbers are send first.
For representing temperature is used ten multiple as a sign integer.

For example:
Register 020B is sixteen bit number.
Let's write it in binary form 0000 0010|0000 1011
Now we can mark 7 groups from the end 00|0000100|0001011
And now we have this number in 7 bit form 00 04 0B

We have received temperature 00 04 38
Let's write 7 bit numbers in binary form 0000000|0000010|0111000
We will mark 8 bit delimiters 00000001|00111000
It is: 138(hex) 312(dec)
In that case temperature is 31.2C

We have received temperature 03 7C 1D
Let's write 7 bit numbers in binary form 0000011|1111100|0011101
We will mark 8 bit delimiters 11111110|00011101
It is: FE1D(hex) 65053(dec)-483(signed integer)
Received temperature is -48.3C

Address

It is possible, that it alows to have more devices on line. I have found only addresing 81 for heatpump and 01 for computer.

Command

There must exist table of commands. I will try to create some. Currentely I have not enough information.

42char - text line
PříkazhexparamrespCommand
Čtení dat z panelu
(klávesy+led)
001 - address5char 16bit numberRead from front panel
(keyboard+leds) {reg 09FF+xx}
Zápis do čelního panelu
(klávesy+led)
012 - address + data1char confirmWrite to front panel
(keyboard+leds) {reg 09FF+xx}
Čtení ze systémováho registru
(topná křivka, teploty, stav zařízení)
021 - address5char 16bit numberRead from system register
(heat curve, temperatures, devices) {reg 1345+xx}
Zápis do systémováho registru
(topná křivka, teploty, stav zařízení)
032 - address + data1char confirmWrite into system register
(heat curve, temperatures, devices) {reg 1345+xx}
Čtení registrů časovačů041 - address5char 16bit numberRead from timer registers {reg 1B45+xx}
Zápis registrů časovačů052 - address + data1char confirmWrite into timer registers {reg 1B45+xx}
Čtení z registrů 1B61061 - address5char 16bit numberRead from register 1B61 {reg 1B61+xx}
Zápis do registrů 1B61072 - address + data1char confirmWrite into register 1B61 {1B61+xx}
Čtení z displaye201 - display line42char text lineRead from display {0AC7+15h*xx}
Čtení poslední chyby40042char text lineRead last error line [4100/00]
Čtení předchozí chyby42042char text lineRead previous error line (prev from last reading) [4100/01]
Verze rego jednotky (vždy 600)7F05char 16bit numberRead rego version
{constant 0258 = 600 ?Rego 600?}
Tab. 1 seznam příkazů | Tab 1. list of commands

Adresa registru(Register address)

Pravděpodobně existuje tabulka registrů, kterou se pokusím vytvořit. Zatím mám velice málo informací. Tabulka se mírně liší pro různé typy čerpadel a pro různé verze jednotek Rago6xx.

Register address

There must exist table of registers. I will try to create some. Currentely I have not enough information. Table contains a small differences for different versions of heat pump and for different versions of Rego6xx controllers

RegistrRego600-635Rego636-...Register
 
Hodnoty čidelSensor values
Zpátečka [GT1]0209020BRadiator return [GT1]
Venkovní [GT2]020A020COutdoor [GT2]
Bojler [GT3]020B020DHot water [GT3]
výstup do směš. okruhu [GT4]020C020EForward [GT4]
Místnost [GT5]020D020FRoom [GT5]
Kompresor [GT6]020E0210Compressor [GT6]
Teplý okruh výstup [GT8]020F0211Heat fluid out [GT8]
Teplý okruh vstup [GT9]02100212Heat fluid in [GT9]
Studený okruh vstup [GT10]02110213Cold fluid in [GT10]
Studený okruh výstup [GT11]02120214Cold fluid out [GT11]
Externí bojler [GT3x]02130215External hot water [GT3x]
 
Hodnoty zařízeníDevice values
Oběhové čerpadlo zemního okruhu [P3]01FD1FFGround loop pump [P3]
Kompresor01FE0200Compresor
Přídavné topení 3kW01FF201Additional heat 3kW
Přídavné topení 6kW0200202Additional heat 6kW
Radiátorové čerpadlo [P1]02030205Radiator pump [P1]
Čerpadlo vnitřního oběhu [P2]02040206Heat carrier pump [P2]
Rozdělovací trojcestný ventil [VXV]02050207Tree-way valve [VXV]
Porucha02060208Alarm
 
Řídící dataControl data
GT1 Cílová hodnota006E006EGT1 Target value
GT1 Zapínací hodnota006F006FGT1 On value
GT1 Vypínací hodnota00700070GT1 Off value
GT3 Cílová hodnota002B002BGT3 Target value
GT3 Zapínací hodnota00730073GT3 On value
GT3 Vypínací hodnota00740074GT3 Off value
GT4 Cílová hodnota006D006DGT4 Target value
Dotop v %006C006CAdd heat power in %
 
NastaveníSettings
Topná křivka00000000Heat curve
Jemné doladění00010001Heat curve fine adj.
Nastavení vnitřní teploty00210021Indoor temp setting
Vliv vnitřní tepl. na křivku00220022Curve infl. by in-temp.
Prizp. krivky pri 20° venku001E001EAdj. curve at 20° out
Prizp. krivky pri 15° venku001C001CAdj. curve at 15° out
Prizp. krivky pri 10° venku001A001AAdj. curve at 10° out
Prizp. krivky pri 5° venku00180018Adj. curve at 5° out
Prizp. krivky pri 0° venku00160016Adj. curve at 0° out
Prizp. krivky pri -5° venku00140014Adj. curve at -5° out
Prizp. krivky pri -10° venku00120012Adj. curve at -10° out
Prizp. krivky pri -15° venku00100010Adj. curve at -15° out
Prizp. krivky pri -20° venku000E000EAdj. curve at -20° out
Prizp. krivky pri -25° venku000C000CAdj. curve at -25° out
Prizp. krivky pri -30° venku000A000AAdj. curve at -30° out
Prizp. krivky pri -35° venku00080008Adj. curve at -35° out
Spojeni rozdilu topne krivky00020002Heat curve coupling diff.
Tab. 2 seznam systémových registrů (81|02 a 81|03) | Tab 2. list of system registers (81|02 and 81|03)

ŘádekRego600-635Rego636-...Line
 
DisplayDisplay
Časovač dotopu v sec.00000000Add heat timer in sec.
Tab. 3 seznam časovačů (81|04 a 81|05) | Tab 3. list of timers (81|04 and 81|05)

ŘádekRego600-635Rego636-...Line
 
DisplayDisplay
Řádek 1 * dlouhá data00000000Row 1 * long data
Řádek 2 * dlouhá data00010001Row 2 * long data
Řádek 3 * dlouhá data00020002Row 3 * long data
Řádek 4 * dlouhá data00030003Row 4 * long data
Tab. 4 seznam řádek displeje (81|20) | Tab 4. list of display lines (81|20)

ElementRego600-635Rego636-...Element
 
LEDLED
LED 1 napájení?0012??0012?LED 1 (power)
LED 2 čerpadlo00130013LED 2 (pump)
LED 3 ?dotop?00140014LED 3 (?add heat?)
LED 4 bojler00150015LED 4 (bojler)
LED 5 alarm00160016LED 5 (alarm)
 
KlávesniceKeyboard
Klávesa 1 (Teplo)00090009Key 1 (Temp)
Klávesa 2 (Info)000A000AKey 2 (Info)
Klávesa 3 (Menu)000B000BKey 3 (Menu)
Kolečko0044??Wheel
Tab. 5 čekní panel (81|00 a 81|01) | Tab 5. front panel (81|00 and 81|01)

Data

Hodnota pro zapsání do registru pro zápisové přkazy. V případě čtecích příkazů se odesílá 0000.
Hodnota přečtená z registru v odpovědi.

Kontrolní součet(Checksum)

Tato hodnota představuje exclusive-or (xor) ze znaků adresy registru a dat u pořadavku a z dat u odpovědi.

Dlouhá data

Existuje zvláštní paket odpovědi, který se posílá v případě čtení displaye.Jeho délka je 42 znaků.
Tento paket se odesílá jako odpověď na pakety: 81|20|00|00|00|00|00|00|00 - 81|20|00|00|03|00|00|00|03.
Tento paket obsahuje na prvním místě adresu cíle a následuje 20 dvojic znaků, které vyjadřují znaky na display. Dá se předpokládat, že čerpadlo používá běžný řádkový display a proto jeho znaková sada bude odpovídat následujícímu obrázku.
Znaky jsou kódovány jako čtyřbitové a to tak, že nejprve přijde sloupec a pak řádek. Pro běžné znaky je kódování stejné jako znaková sada počítače, takže je možné dvojice sloučit a zobrazovat přímo.

Příklad:
Dostaneme paket: 01|05|02|06|05|06|07|06|0F|03|06...
První znak je adresa cíle: 01=počítač
Následující znaky můžeme sloučit do dvojic: 52|65|67|6F|36...
A vypsat si je přímo jako znaky podle ascii tabulky: Rego6...
(Poslední znak, který není zveřejněn je kontrolní součet, xor stejně jako v ostatních případech.)

Data

Value for writting into register for writting commands. In a case of read commands it is 0000.
Value readed from register for responses.

Checksum

This value representing exclusive-or (xor) of all characters of address and data in a request, or data in a response.

Long data

Exist special packet for response, which sending in a case of reading display. This packet is 42 character long.
This packet sends especialy for requests: 81|20|00|00|00|00|00|00|00 - 81|20|00|00|03|00|00|00|03.
First character contains destination addres, followed by 20 doubles of characters, presenting characters on display. It can be presumed, that pump using standard character LCD display. In that case character set of that display will be same as following image.
Characters are coded as four bit pairs. First character informing about column, second about row of character. For standard characters is encoding same as computer character table, in that case is possible to concat doubles and present it directly.

Example:
We will receive packet: 01|05|02|06|05|06|07|06|0F|03|06...
First character representing destination: 01=computer
Following characters can be concated by pairs: 52|65|67|6F|36...
And display by standard ascii table: Rego6...
(Last character is checksum, not shown in example, is checksum. Same xor as other packets.)

Obr. 5 Znaková sada displaye | Fig. 5 LCD character set

Klávesy

Klávesy mají registry. Stisk klávesy se provede zapsáním "1" do jejich registru
Nepříklad 81|01|00|00|09|00|00|01|08 znamená stisk levé klávesy (v klidovém stavu Info)
Odpověď na klávesy je jednoznaková - vždy 01

Vyjímkutvoří kolečko. Otočení doprava znamená zápis "1", otočení doleva "1FFFFF"
Nepříklad 81|01|00|00|44|00|00|01|45 ->>
Nepříklad 81|01|00|00|44|7F|7F|7F|3B <<-

Seznam poruch

Pro ovládání seznamu poruch jsou jsou k dispozici dva příkazy: 40 a 42. Pokud zadáme příkaz 40 (81|40|00|00|00|00|00|00|00) dostaneme poslední chybu zapsanou v registru chyb.
Příkazem 42 (81|42|00|00|00|00|00|00|00) dostaneme chybu, která je v pořadí před tou, kterou jsme vypsali minule. To se vztahuje k opakovanému volání příkazu.
Odpověď na tyto dotazy je formou dlouhého paketu (42 znaků), který se dekóduje stejně jako řádky displaye. Jenom některé znaky mají jiný význam:
První znak má číselnou hodnotu, následuje 15 znaků datumu a času, a pak další 4 číselné znaky.
První číslo znamená typ chyby (viz tabulka), třetí číslo je 0 pro korektní chybu. Pokud přečteme včechny chyby, dostaneme číslo chyby 255 a třetí číslo 150.
Například:
Log 40 =|22|090319 18:21:05|0|48|2|32|
Log 42 =|10|090314 18:53:11|0|48|2|32|
Log 42 =|22|090312 21:46:33|0|48|2|32|
...
Reg 42 =|255|0˙Ě:56:16|150|48|2|32|

Keyboard

Each key have own register. Press of key mean write "1" into register
For example 81|01|00|00|09|00|00|01|08 mean press of left key (in silence state Info)
Response to key press are allways single charecter - allways 01

Difference is wheel. Turn to right mean write "1", turn to left mean "1FFFFF"
For example 81|01|00|00|44|00|00|01|45 ->>
For example 81|01|00|00|44|7F|7F|7F|3B <<-

Error log

For managing error log is there two commands: 40 and 42. When we send command 40 (81|40|00|00|00|00|00|00|00) we will receive last known error stored in the registry.
By sending command 42 (81|42|00|00|00|00|00|00|00) we will receive previous error. (repeeting this request we will receive prev-prev error. Response for this commands is long packet (42 chars), which may be decoded same way as display packet. Only some characters have special functions
First character representing numeric value, next 15 characters representing date and time of error. And next is 4x numerich characters.
First number reprezenting error number (see table), third number is 0 for correct record. When we read all records, we will receive line with error no 255 and third number 150.
For example:
Log 40 =|22|090319 18:21:05|0|48|2|32|
Log 42 =|10|090314 18:53:11|0|48|2|32|
Log 42 =|22|090312 21:46:33|0|48|2|32|
...
Reg 42 =|255|0˙Ě:56:16|150|48|2|32|

Chyba#Error
 
Čidlo zpátečky (GT1)0Sensor radiator return (GT1)
Venkovní čidlo (GT2)1Outdoor sensor (GT2)
Čidlo TUV (GT3)2Sensor hot water (GT3)
Čidlo směšovacího ventilu (GT4)3Mixing valve sensor (GT4)
Pokojové čidlo (GT5)4Room sensor (GT5)
Čidlo kompresoru(GT6)5Sensor compressor (GT6)
Čidlo teplý okruh výstup (GT8)6Sensor heat tran fluid out (GT8)
Čidlo teplý okruh vstup (GT9)7Sensor heat tran fluid in (GT9)
Čidlo studený okruh vstup (GT10)8Sensor cold tran fluid in (GT10)
Čidlo studený okruh výstup (GT11)9Sensor cold tran fluid in (GT11)
Ochrana motoru kompresoru (MB1)10Compresor circuit switch
Elektrokotel (EK)11Electrical cassette
Ochrana motoru studeného čerpadla (MB2)12HTF C=pump switch (MB2)
Presostat nízkotlaký (LP)13Low pressure switch (LP)
Presostat vysokotlaký (HP)14High pressure switch (HP)
Vysoká teplota zpátečky (GT9)15High return HP (GT9)
Vysoká teplota výstupu (GT8)16HTF out max (GT8)
Nízká teplota vstupu st. okruhu (GT10)17HTF in under limit (GT10)
Nízká teplota výstupu st. okruhu (GT11)18HTF out under limit (GT11)
Přehřátí kompresoru (GT6)19Compressor superhear (GT6)
Chyba sledu fází203-phase incorrect order
Závada na napájení21Power failure
Vysoká delta KPT (GT8/GT9)22Varmetr. delta hoch
......
Tab. 6 seznam chyb (pro model Greenline)| Tab 6. List of errors (for Greenline series)

Čemu nerozumím

Jaké je mapování kolečka na 636???
Existuje detailnější popis registrů?
Popis registrů zařízení?
Řídící jednotka komunikuje i ve vypnutém stavu. (Když bliká power led) Dá se na dálku zapnout?

Open questions

What is wheel mapping on 636???
Exist detailed list of registers?
Keys have single character response?
Control unit responding also in standby state. (when power led blinking) Is it possible to switch pump on?

Příklad

Praktická funkčnost se dá vyzkoušet například na grafech teplot z mého tepelného čerpadla. Jedná se o čerpadlo IVT Greenline C6+ s řízením Rego636.

Download

Všechny své programové pokusy tvořím v jednom souboru. Tento soubor je zatím bohužel jen snůškou poznámek a funkcí.
Aktuální verzi je možné si stáhnout ZDE
(jedná se o pracovní verzi a jestliže jí právě edituji, pak v ní mohou být i chyby. Pokud narazíte na chybu, stáhněte si jej znovu za párminut.)

Poznámka

Tento dokument vzniká jako moje poznámky. Velice rád si přečtu jakýkoli komentář. Pokud máte nějaké informace, nebo dotazy, pošlete mi email.

Example

Practical example can be tested on temperature graphs from my heatpump. It is heat pump IVT Greenline C6+ with Rego636.

Download

All my programming tests I'm doing in one file. This file is still set of notes and functions
It can be downloaded HERE
(It is working snapshot and is possible that I§m editing it and is there some bugs. If found, download again in few minutes.)

Note

This document is created as my notes. I would like to read any comments. If you have any knowledge, questions, remarks, send me email.License: This document can be used "as-is", if there will be copied or used any parts, must be described as information source. There must be presented valid link to document. If used for electronic document, the link must be active and clickable.

Licence: Dokument muze byt pouzivan tak jak je, pokud jsou nektere casti kopirovany nebo pouzivany, musi byt oznaceny jako zdroj informaci. Pri kopirovani musi byt uvaden spravny odkaz na dokument. V pripade pouziti v elektronickych dokumentech musi byt odkaz aktivni a klikatelny.