Jak připojit vlastní zařízení do auta s použitím originálního tlačítka

Patřím k lidem, kteří si rádi montují do auta vlastní zařízení. A mám dostatek estetického cítění na to, abych se snažil ovládací prvky zakomponovat do interiéru vozu.
Zjednodušeně řečeno - nelíbí se mi páčkovej přepínač uprostřed přístrojovky.

Proto jsem řešil, jak použít originál tlačítka.
Na středovém panelu je k dispozici několik slepých tlačítek. První krok je tedy jednoduchý - zastavil jsem se v autoservisu a koupil si vhodné tlačítko.

Tlačítka dostupná na středový panel Škoda Octavia:

How to connect own device to car with using original buttons

I like adding my own toys to the car. But I hate red switches looking from interier of the car.

I was chose to use original button
On car panel we have some possible free buttons. Step one is simple - select button and buy it in service.

Possibe buttons:
Vubral jsem si tlačítko parkovacího automatu
I was chosen parkung automat button.
Trochu problém nastal s tím, jak použít tlačítko pro zapínání/vypínání - navíc zařízení s nejednoznačným směrem proudu.

Tlačítko je vybaveno pěti piny (v šestinožičkovém konektoru)
Pro začátek si piny očíslujeme
The problem is - how to use push button for switch on/switch off device - without deffined current polarity.
Button have 5 pins in 6pin header.
1 - podsvícení (zjednodušeně +12V pro zelené světlo)
2 - com pro osvětlení (zjednodušeně kostra pro obě světla)
3 - funkční světlo (zjednodušeně +12V a svítí žlutě/červeně podle typu)
4 - tlačítko A
5 - klíč (slouží k tomu, aby se poznalo co je nahoru)
6 - tlačítko B (zjednodušeně při zmáčknutí tlačítka se spojí 4 a 6)

Schématicky bude tlačítko zhruba takto:
1 - backlight (connect to +12V for green light)
2 - com for lights (ground for both lights)
3 - function light (connect to +12V for yellow/red/... light)
4 - button A
5 - key (for understanding, where is up side)
6 - button B (pushing the button interconnects 4 and 6)

Schematic diagram of button look like this:
Jak je zřejmé, tlačítko nelze použít k ovládání silových aplikací. Proto k němu musíme ještě dodělat řídící elektroniku. Tak jak je konec konců použita u ostatních ovládacích prvků.

Pro ovládání se hodí například obvod CMOS 4013 - dvojitý klopný obvod typu D. Použijeme jej v klasickém zapojení zvaném dělička dvěmi. (první stisk zapne, druhý stisk vypne). Obvod má velmi malou spotřebu energie, ale také velmi malou zatižitelnost výstupů, proto použijeme tranzistorový zesilovač a výstupní relé. Nakonec ještě několik kondenzátorů pro nastavení počátečního stavu a pro potlačení překmitů z tlačítka.

Celkové schéma zapojení je asi takovéto:
How you can see, this is not possible to use this button for managing of power applications. For this reason we must add simple electronic circuit - like electronic used for other buttons.

For driving we can use for example chip CMOS 4013 - dual D flipflop. We will use it as standard dividor by two. (First push for switch on, second for switch off). Chip have small power consuption, but also small output load. For this reason we must use transistor amlifier and output relay. At the end few capacitors for setting up startup situation.
Ve schématu jsou značeny dvě napájení. To je proto, že je možné tlačítko provozovat jako ovládací prvek s pamětí či bez paměti.

Pokud zapojíme svorku A na stálé napětí (v autech často značeno jako 30, nebo paměť pro rádio), bude si obvod pamatovat stav a po nastartování bude tak, jak jsme jej opustili.
Pokud zapojíme svorku A na odpojované napájení (v autech často značeno jako 15, nebo napájení pro rádio), bude vždy po nastartování ve vypnutém stavu. Svorku B doporučuji připojit vždy na odpojované napájení, spotřeba relátka není zanedbatelná.

Relátko, které jsem použil má dva přepínací kontakty. Jeden kontakt jsem použil na ovládání žlutého podsvětlení tlačítka (napájení ze svorky B) a druhý pro ovládání vlastní aplikace.
Pro zelené podsvětlení jsem jednoduše připojil ovládání k sousednímu tlačítku.
In the schematic we have marked two power inputs. This is because we can use button as button with memmory or withouth.

We can connect power input A to unintarrupted power (marked as 30) the button will remember last stale.
When we connect power A to interrupted power (marked as 15), the button will start allways in off(on) state.
Power B I recommend allways connect to interrupted power - consuption of relay is not small.

The relay I was used have two switching contacts. First ona I was used for managing function light in the button (powering from B). And second one for managing application as is.
For green backlight I was connect the button into other button backlight.
Použitý materiál:

Relé - našel jsem ho jako RELEMP - v podstatě jakékoli relé 12V s odporem alespoň 900ohm.
Konektor do tlačítka - použil jsem 2ks konektorů SPK-3 - v podstatě jakékoli 2,54mm dutinky
Svorkovnice - použil jsem 2ks svorkovnic ARK550/3EX - svorkovnice je dobrá věc
Tranzistor - NPN univerzální tranzistor BC337-40 - co se v šuplíku najde
4013 - Integrovaný obvod CMOS 4013 - doporučuji použít patici
Used material:

Relé - I was found it as RELEMP - It can be any 12V relay with impedance minimum 900ohm.
connector to the button - I was used 2pcs of SPK-3 connectors - any 2,54mm distance connectors
Terminal box - I was used 2pcs terminals ARK550/3EX - terminal box is a good unit.
Tranzistor - NPN universal tranzistor BC337-40 - drawer model
4013 - IO CMOS 4013 - I recomend to use socket